Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

AssuConsultancy

advisering en ondersteuning voor assurantiekantoren

[email protected]     06 - 38 50 14 51


Algemene voorwaarden


Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

AssuConsultancy heeft het recht de tarieven te wijzigen.

Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van wijziging.


Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW op de door AssuConsultancy aangegeven bankrekening. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswijze in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente. Indien AssuConsultancy zijn vordering op Opdrachtgever uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.


Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van AssuConsultancy binnen twee weken na factuurdatum aan AssuConsultacy schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.


Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij en een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.


Voor zover AssuConsultancy bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan AssuConsultacy op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook daaruit voortkomend, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt al dan niet gedurende de relatie met AssuConsultancy.


Indien de aansprakelijkheid van AssuConsultancy voor schade van opdrachtgever al moet worden aangenomen, dan zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de vervangende schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW.) Iedere aansprakelijkheid van AssuConsultancy voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, zoals vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.


Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan AssuConsultacy van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel gebruik, bewerking of verbetering en Opdrachtgever vrijwaart AssuConsultancy tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.0